Pastorační rada

1. Program akcí na první polovinu roku 2004:

22. února v 17.00 – koncert v kostele: Mgr. Martin Jakubíček - Hudba tří epoch. Výtěžek půjde na varhany.

7. března v 15:30- Farní odpoledne pro děti a jejich rodiče v Kulturním domě

Program:     Vystoupení dětí

katecheze P. Bohumila

                             Vystoupení soutěžních tanečníků

                             Písně pro děti

                             Vědomostní soutěž

                             A možná přijde i velkobítešská schola

 

14. března v 18.00 -  koncert v kostele - ing. arch. Michaela Záhorská – Židovské písně

27. března - divadlo v Kulturním domě - Carlo Goldoni  - Sluha dvou pánů

4. dubna – prodej náboženské literatury po obou mších sv.

11. dubna (Boží hod velikonoční) – prohlídka věží kostela a zvonů pro veřejnost. Časy prohlídek: 14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40

13. dubna – 18.00 - pouť Nový Jeruzalém v kostele ve Velké Bíteši, hlavní kazatel P. Marcel Javora

25. dubna – v podvečer - Koncert velkobítešské scholy

začátek nebo polovina května - 1. sv. přijímání

22.-23. května – pouť národů do Mariazell – pojede autobus z Velké Bíteše

10. června – průvod Božího Těla

20. června - pouť sv. Jana Křtitele, hlavní kazatel P. Marcel Javora, odpoledne koncert 

28. června - zakončení školního roku pro školáky, mše sv. v 18.00, po ní táborák a hry na farní zahradě

25. července – pouť k Jakoubkovi – mše sv. v 17.00, odchod poutníků od kostela v Bíteši v 15:30

 

2. Farní tábor – 6. – 17. července. Děti budou rozděleny na dvě skupiny: 3.- 4. třída a 5.-8. třída, takže budou tábory dva. Místo konání a další podrobnosti budou oznámeny v průběhu února.

 

3. Od posledního týdne v květnu do poloviny června bude provedena výmalba vnitřku kostela.

Přítomni: P. Bohumil Poláček, Milan Mičánek, Miloš Jůza, Jitka Malcová, Ondřej Hlavínek,  Mgr. Ladislav Koubek, Veronika Božková, Eva Nováčková, Růžena Hudečková, Josef Chadim, Ladislav Chadim, Pavel Prchal

 

 1. Po přivítání a úvodní modlitbě se otec Bohumil ohlédl za poslední farní radou a tím, co na ní bylo dohodnuto.

·   Farní pouť do Říma v roce 2007 není možná, ubytovací kapacity jsou plné. Bylo dohodnuto pouť přeložit na rok 2008 ve spolupráci s farností Deblín; noclehy budou: v Alpách (středisko Velehrad – spravuje olomoucký seminář) a v Římě (také středisko Velehrad, spravované českými salesiány). Termín zjistí a zajistí otec Bohumil.

·   Farní odpoledne se uskuteční 11.3.2007 ve 14.30  (KD je zajištěn).

·   Pouť na sv. Hostýn bude 21.4.

·   Nové lavičky na kůru jsou ve výrobě a budou instalovány v dohledné době.

·   Časopis pro mládež IN byl zakoupen v počtu 10 ks a je distribuován.

·   Společenství pro mládež budou bývat následovně: 1* za měsíc všechna mládež, 1* za měsíc středoškolská mládež + 9. třída; středoškoláky povede Jana Rousová a Veronika Božková

·   Pokud jde o koncerty v kostele, po konzultaci s BHP bude zvolena nižší periodicita – 1* za 2 měsíce. Město nám na koncerty zatím nepřispěje; L. Koubek sepsal grant na kraj Vysočina, který bude odeslán 8.1.2007. Kraj přispěje 30 procent nákladů. Farní rada souhlasila se složení: 2* varhanní koncert, 1* sbor z Biberachu, Spojené scholy Žďár, Sbor církevní střední ped. Školy z Brna a Spojené farnosti ze Zbraslavi.

 1. Otec Bohumil navrhl uspořádat ve farnosti setkání se zajímavými osobnostmi. Setkání s misionářkou sestrou Veronikou (V Africe pracovala s HIV a AIDS nemocnými a v Indii s malomocnými) bude 18.února v 15.00 na faře.
  P
  aní Anna Kopáčková (absolventka teologie) slouží bohoslužby slova v Domově důchodců a o světových náboženstvích bude vyprávět dne 2. března v 19.00 na faře.
 2. Každý druhý pátek v měsíci bude na faře modlitební společenství otevřené všem generacím. Začátek po mši sv., povede otec Bohumil.
 3. Paní Hudečková seznámila přítomné s organizací Tříkrálové sbírky. Ve farnosti budeme mít 15 skupin koledníků, a měli bychom tak obsáhnout všechny domácnosti. Děkujeme všem, kteří přispějí potřebným a vyjádří tak svou solidaritu. Pro příští rok máme k dispozici počty domácností v jednotlivých bítešských ulicích, čemuž mohou být poměrně přesně přizpůsobeny počty informačních materiálů a poděkování pro jednotlivé skupiny.
 4. Všichni přítomní se dohodli na rozdělení úkolů týkajících se pořádání Farního plesu 3. února. Po loňských velmi pozitivních ohlasech očekáváme vyšší návštěvnost, čemuž bude organizace přizpůsobena. Prodej lístků bude na Infocentru,předtančení mládež z Újezdu, hraje F-box, koordinátor plesu bude L.Koubek, moderátorka M. Doubková, občerstvení a nápoje zajistí J. Chadim, tombolu zaštítí paní Hudečková (ceny se mohou nosit do obchodu s obuví na náměstí), stejně jako jednohubky. Klíče vyzvedne J. Chadim, zajištění dolního šenku, prodeje losů, vstupného – lidi sežene O. Hlavínek, šatny, servis muzikantům – lidi zajistí L.Koubek, horní šenk – lidi osloví p. Hudečková. Přesné vymezení úkolů a pokyny k organizaci obdrží všichni pomocníci.
 5. Bude podána žádost radě města o odpuštění pronájmu KD za ples. Tato částka bude použita na zmíněné pořádání koncertů.
 6. Farníci budou formou ankety osloveni, které aspekty dění ve farnosti by posílili, kde by snad ubrali a jak by byli ochotni se sami zapojit. Cílem je zapojit lidi, které dosud nikdo neoslovil, ale kteří se rádi zapojí do práce pro druhé.
 7. Příští setkání pastorační rady bude 26. ledna ve 20.00 na faře.

Zapsal: L.Koubek

Zápis ze setkání Pastorační rady Velkobítešské farnosti 28. 11. 2008

 


 

Přítomni: Tomáš Kučera, Ladislav Koubek, Ladislav Chadim, Milan Macholán, Jan Kratochvíla, Miloš Jůza, Bohumil Poláček

Omluven: Pavel Prchal

 

 1. Otec Bohumil přečetl stanovy Pastorační rady.

 2. Plán akcí Adventu a Vánoc (viz samostatný dokument). Vše je již připraveno a domluveno.

 3. Mše sv. za První brněnskou strojírnu se uskuteční 4. ledna v 9.30. Bude hrát skupina Bridge.

 4. Dá se konstatovat pokles počtu dětí, které jdou ke sv. přijímání a párů ke svatbě. Otázka: Jak oslovit „matrikové“ křesťany?

  1. Co již je uskutečňováno: Společenství pro dospívající. Výuka náboženství. Žehnání motorek.

  2. Co je možno udělat: Výlety během roku – 29. prosince se např. uskuteční zájezd na Betlémy do Třebíče (Kolpingova rodina). Možný další farní výlet – spojit s návštěvou pohraničí.

  3. Otázka: zavést ministrování dívek? Další možnost - ministrování malých kluků s táty. Bude zváženo, zatím se nerozhodlo.

  4. Přitáhnout lidi do kostela, ale i na farní akce: Mše sv. na farní zahradě pod širým nebem. Táborák a vyprávění - Jiří Grygar (srpen - termín zjistí L.Koubek). Večer na farní zahradě Ondráš (Konec května, červen zaj. M. Macholán). Promítání filmů (T. Kučera). Diskotéka pro mládež organizovaná starším spolčem (J. Kratochvíla – Kolpingova rodina).

  5. Tříkrálová sbírka 2009: Zastřeší ji paní Hudečková. Prosíme o zapojení co nejvíce dobrovolníků.

  6. Finance: Město zaplatilo 36 833 Kč za opravu podlahy ve věži. Dále nám pan starosta slíbil 80 000 Kč – projektovou dokumentaci na generální opravu střechy, kde je 90 pct. dotace Ministerstva kultury. Částku je třeba zaplatit do konce března firmě Pyrus.

  7. Práce na jaře: ohradní zídka, vratové pilíře, vjezdová vrata, sokl oplocení a opocení u fary. Částka bude do 300 000 Kč. Musí být dokončeno do konce října 2009.

  8. Nabídka akcí Moravsko-slezské křesťanské akademie: Iva Chatrná – Kongo. Povídání o pomoci dětem ulice v Africe. Petr Krchňavý – Čína – promítání diapozitivů z cest po Číně. Možnost: Tomáš Lajkep. Budou uspořádány cca. 2 akce na příští pololetí.

  9. Příští setkání rady bude 16. ledna 2009 ve 20.00.

 

Zapsal: L. Koubek

 

Pastorační a ekonomická rada ve Velké Bíteši

Zápis z jednání Pastorační rady

V českých a moravských farnostech jsou zřizovány farní (neboli pastorační) a ekonomické rady (v naší diecézi je existence ekonomické rady povinná, existence pastorační rady je možná a podporovaná). V těchto radách, které jsou zčásti volené a zčásti jmenované farářem, se setkávají zástupci různých stavů, povolání a věkových skupin, aby společně s knězem přispívali k šíření evangelia a aby pomáhali řešit organizační otázky ve farnosti a komunikovat s obcemi, městem, jinými organizacemi i veřejností.
Důležité je vědět, že pastorační a ekonomická rada nemají rozhodovací pravomoc, kterou má pouze kněz. Farní rady mají toliko poradní funkci, nicméně duchovní správci berou názor farních rad při svém rozhodování velmi vážně.
Pokud budete mít o činnost pastorační a ekonomické rady zájem, popřípadě se na ně budete chtít obrátit s podněty nebo připomínkami, neváhejte jejich členy kontaktovat.

Pastorační rada

Předseda: P. Bohumil Poláček

 • Ladislav Chadim
 • Miloš Jůza
 • Mgr. Ladislav Koubek
 • Ing. Tomáš Kučera
 • Ing. Pavel Prchal
 • Mgr. Lenka Zavadilová (od 1. 1. 2017)
 • Mgr. Michaela Hanzelková (od 1. 1. 2017)
 • Mgr. Ludmila Fatěnová (od 1. 1. 2017)
 • Ing. Martina Vodičková (od 1. 1. 2017)
 • Ing. Jan Brym (od 1. 1. 2017)
 • Mgr. Jiří Kratochvíla (od 1. 1. 2017)
 • Bc. Veronika Kroulíková (od 1. 1. 2017)
 • Bc. Kateřina Kratochvílová (Ráboňová) (od 1. 1. 2017)
 • Petr Mašek (od 1. 1. 2017)
 • Bc. Tomáš Burian (od 1. 1. 2017)
Pro brněnskou diecézi dosud nebyly vydány stanovy farních rad; rada se proto řídí stejnými stanovami, které platí pro farní rady v diecézi ostravsko-opavské. Více podkladů pro činnost pastoračních rad najdete na stránkách Pastoračního středicka brněnské diecéze.

Ekonomická rada

 • Mgr. Aleš Koubek (od 10.12.2012)
 • Ing. Jan Kratochvíla (od 10.12.2012)
 • Ing. Dagmar Dvořáčková (od 1.1.2015)
Ekonomické rady všech farností brněnské diecéze se řídí stanovami vydanými brněnským biskupem.

 

Přítomni: P. Bohumil Poláček, Mgr. Ladislav Koubek, Miloš Jůza, Ivana Kratochvílová, Jitka Malcová, Jitka Mašková, Jana Rousová

 

1. Otec Bohumil zahájil zasedání v 19:45.

 

2. Hlavním bodem bylo určení data farního odpoledne, které muselo být přesunuto kvůli obsazení KD. Farní odpoledne se uskuteční ve 14:30, v neděli 27. května na farní zahradě, kde bude položeno pódium pro účinkující. Projednán zisk parketů (zajistí o. Bohumil u Technických služeb) a ozvučení (zajistí Alois Špaček) .

 

3. Farní rada nedoporučuje umísit lavičku před kostelem. V případě její instalace by hrozil pobyt asociálních skupin a devastace prostředí.

 

4. Na základě dotazů farníků bylo rozhodnuto o pořízení instalace příslušenství pro nedoslýchavé (sluchátek či reprobeden) do kostela (začáteční lavice na obou stranách). Nedoslýchaví tak budou mít lepší možnost účasti na bohoslužbách.

 

5. Téměř každá farnost má určené své poutní místo, kam farníci i rodáci z farnosti putují alespoň jednou ročně. Netín se pro Velkou Bíteš neujal , Ladislav Koubek navrhl pouť na Vranov. Trasa by moha být rozdělena na více etap, kam by byli přiblíženi někteří farníci autobusem. Předběžně bylo vybráno datum 28. října.

 

6 Rozhodnuto společně jet na „Koncert lidí dobré vůle“ na Velehradě, který se zde pravidelně koná 5.7.

 

7. Oznámeny termíny primicí v okolí Velké Bíteše: 6.7. ve 14:30 bude primice Blažeje Hejtmánka  ve Březí, 24.6. primice Tomáše Koumala v Deblíně.

 

8. Kolpingova rodina VB získala dotaci 40 000 Kč od Kraje Vysočina určené pro aktivity s dětmi a mládeží. Bude pokračovat průběh akcí, které Kolpingova rodina realizuje, přičemž vzhledem k většímu rozsahu akcí, které je možno letos realizovat, bude posílena spolupráce s farností.

 

9. Otec Bohumil seznámil přítomné s průběhem přípravy prvokomunikantů na první sv. přijímání. Rodičům dětí byl zaslán dopis, který na radě předčetl Miloš Jůza. Dopis vyzívá ke zodpovědnému přístupu rodičů a spolupráci, protože účast na přípravě pokulhává a málo dětí se účastnilo i představení prvokomunikantů na mši 3.3.

 

10. V průběhu měsíce března by měla být zahájena příprava na biřmování, rozeslalo by se 270 pozvánek ročníkům 1991 - 1994. Příprava by měla být dva roky, biřmovanec musí být vnitřně rozhodnutý, to by měla dosvědčit jejich vytrvalost v přípravě, proto by měla být příprava delší. Víceletá příprava je standardní i v jiných farnostech. Proběhla diskuse na toto téma. Po diskusi dohodnuto, že bude započato se setkáváním mládeže, přičemž na setkávání později naváže příprava na biřmování. Pozvánka bude v první vlně rozeslána mládeži, která byla u prvního sv. přijímání. Jejich osobní oslovení a pozvání by bylo lepší. Mgr. Ladislav Koubek sestavil pozvánku. Byl diskutován i obsah, který by měl být živý a bohatý. První setkání by mělo proběhnout 23.3.

 

11. Ve Velké Bíteši je lokalita s názvem „U sv. Antoníčka“, který býval vodním zdrojem pro město. Stále tam stojí kaplička, po studánce již není památky. Nyní je místo ve vlastnictví s.r.o. Vodárny V.B.  Paní Malcová navrhuje místo zkulturnit. Bližší informace o dostupnosti místa a možnostech využití zjistí  Mgr. Ladislav Koubek. Dohodnuto, že13.6. se zde bude konat mše ke sv. Antonínovi. Zazpívá bítešská schola.

 

13. Sdružení pěstounských rodin se na otce Bohumila obrátilo s dopisem, který byl na pastorační radě přečten. Sdružení vyzívá určit referenta, pověřeného komunikací se Sdružením. Referent bude vybrán na příští radě.

 

14. Dne 30.4. proběhne oslava čarodějnic na farní zahradě. Akci zajistí bratři Chadimovi.  

 

15. Upřesněny informace o pouti na Hostýn, která se uskuteční 21.4. 

 

16. V březnu proběhnou volby do farní rady. Bude se hlasovat tak, že každý návštěvník bohoslužby může uvést na volební lístek maximálně tři osoby, které by si ve farní radě přál. Následně budou sečteny počty hlasů a určeni členové rady. Farní rada se řídí stanovami, které jsou vyvěšeny na internetových stránkách farnosti.

 

17. V dubnu by mohla proběhnout přednáška Tomáše Lajkepa o euthanasii. Pokusí se zajistit Jitka Mašková.

 

18. Na závěr Otec Bohumil poděkoval všem za účast a zasedání bylo ukončeno v 21:45 hod. Příští setkání pastorační rady bude 27.dubna v 19:30 na faře.

 


     Zapsala Jitka Mašková