Velikonoce

 • Na Velikonoce budou zapojeni Ladislav Koubek, Jana Knoflíčková, Kateřina Ráboňová – sbor, Lukáš Kratochvíla, Ondřej Kašpar
 • Dohodnout rozpis na jednotlivé dny
 • Zpívané pašije vynecháme, na čtené pašije předem domluvit spolučtenáře

·       Žalmy

 • V liturgii bude prostor pro děti a mládež
 • Žalmy s doprovodem varhan i bez
 • Bohoslužba – něco do toho dáváme
 • Hlavně v neděli
 • Jeden zodpovědný – ostatní budou zpívat s ním
 • Oslovit rodiče
 • Oslovit Pavla Prchala, Lenku Zavadilovou
 • Debata o přesunutí sobotního zpívání a spolča, nácviky žalmů (pátek?)

·       Čtení

 • Připomenout zásady čtení pro lektory! – farář
 • Rozeslat email lektorům, ať přede mší zajdou do zákristie – dát o sobě vědět
 • Ať za sebe lektoři případně najdou náhradu!   

·      Aktivity pro děti

 • Květiny ke křížkům 

·      Farní odpoledne, Bíteš hledá borce

 • Datum

·       Ostatní 

 • Lidi by měli zavírat dveře, hlavně teď v zimě
 • Rodiče by měli umravňovat děti, které v kostele příliš ruší

Do pastorační rady jsem jmenoval 1.1.2017 tyto nové členy: Mgr. Lenku Zavadilovou, Mgr. Michaelu Hanzelkovou, Mgr. Ludmilu Fatěnovou, Ing. Martinu Vodičkovou, Ing. Jana Bryma, Mgr. Jiřího Kratochvílu, Bc. Veroniku Kroulíkovou, Kateřinu Ráboňovou, Petra Maška a Tomáše Buriana.
Pastorační radu farnosti jsem rozšířil o angažované farníky, na které se obracím s úkoly a oni je ochotně a svědomitě plní k oslavě Boží a k prospěchu farnosti.

Počtem tvoříme téměř víc jak veleradu, samozřejmě, že vztahem ke Kristu však nikoliv,:-) ale cílem a společnou modlitbou a prací budeme napomáhat oslavě Boží  a přátelským vztahům v rámci farnosti.

O. Bohumil

 Zápis ze setkání Pastorační rady velkobítešské farnosti dne 20. 3. 2009

  

Přítomni:        Bohumil Poláček, Tomáš Kučera, Ladislav Chadim, Pavel Prchal

Omluveni:      Milan Macholán, Jan Kratochvíla, Ladislav Koubek, Miloš Jůza

 1. Čarodějnice na farní zahradě se uskuteční tradičně 30.4. (čtvrtek). Hrát bude (taky tradičně) skupina Bridge. Je třeba oslovit tři vhodné „dobrovolníky" na obsluhu občerstvení (kandidáti: Leoš Muzikář st. i ml., Pavel Mašek, Milan Smejkal). Zajistit ve spolupráci s Lenkou Rousovou program pro děti (např. rytíři jako loni, hry a soutěže o drobné ceny atd.)
 2. Slavnost prvního svatého přijímání letos bude 31. 5. Přistoupit má 17 dětí.
 3. Farní odpoledne se uskuteční v neděli 7.6. ve 14 hodin  na farní zahradě. K účasti bude osloven Martin Vařeka.
 4. Táborák na závěr školního roku pro prvokomunikanty a všechny děti bude v pátek 26.6. na farní zahradě.
 5. První promítání filmu pro děti s rodiči předběžně plánujeme na 25.7. Místo promítání uvažujeme kromě farní zahrady např. do Lidové školy umění (alternativa pro nepříznivé počasí). Uvažujeme i o termínu v květnu s tím, že tuto akci lze řešit operativně. Návrhy filmů:  Adéla ještě nevečeřela, Tajemný hrad v Karpatech, Sůl nad zlato.
 6. Byl osloven RNDr. Jiří Grygar pro přednášku o astronomii. Předběžně by se tato přednáška mohla uskutečnit v srpnu.

Přítomni: Tomáš Kučera, Ladislav Koubek, Ladislav Chadim, Miloš Jůza, Bohumil Poláček, Pavel Prchal

Omluven: Milan Macholán, Jan Kratochvíla

 

 • 1. Zájezd na betlémy se neuskutečnil. Příště je třeba plánovat víc dopředu a oslovit všechny skupiny zfarnosti, což tentokrát nebylo.
 • 2. Ve farnosti jsou dotazy na ministrování malých ministrantů. Možno je ministrovat již od 4 let.
 • 3. Farní akce:
 • a. Jiří Grygar byl osloven, stejně jako Ondráš (Milan Macholán). Promítání filmů na farní zahradě bude od května. Do příště každý zapřemýšlí, jaký film. Diskotéka pro mládež organizovaná starším spolčem (J. Kratochvíla - Kolpingova rodina).
 • b. Tříkrálová sbírka 2009 byla rekordní. Ve farnosti se vybralo celkem 136000 Kč (rozpis je na www). Farní rada děkuje všem koledníkům i dobrodincům.
 • c. Farní finance: Starosta města slíbil 81500 Kč na projektovou dokumentaci na generální opravu střechy. Oprava bude stát 2-3 miliony Kč. Příští týden bude jasné, zda dostaneme 90 pct. dotaci zMin. kultury. Otec Bohumil seznámil radu spřípravou prací na prostranství před farou (budou realizovány na jaře). Taras bude dělat Zdeněk Crha.
 • d. Nabídka akcí Moravsko-slezské křesťanské akademie: Iva Chatrná - Kongo. Povídání o pomoci dětem ulice vAfrice. Petr Krchňavý - Čína - promítání diapozitivů zcest po Číně. Možnost: Tomáš Lajkep. Budou uspořádány cca. 2 akce na příští pololetí.
 • e. Farní ples - příští setkání vneděli v17.00.
 • f. Příští setkání rady bude 20. března 2009 v 19.00.

 

Zapsal: L. Koubek

 

Přítomni: P. Bohumil Poláček, Mgr. Ladislav Koubek, Miloš Jůza, Ivana Kratochvílová, Jitka Malcová, Jitka Mašková, Jana Rousová

 

1. Otec Bohumil zahájil zasedání v 19:45.

 

2. Hlavním bodem bylo určení data farního odpoledne, které muselo být přesunuto kvůli obsazení KD. Farní odpoledne se uskuteční ve 14:30, v neděli 27. května na farní zahradě, kde bude položeno pódium pro účinkující. Projednán zisk parketů (zajistí o. Bohumil u Technických služeb) a ozvučení (zajistí Alois Špaček) .

 

3. Farní rada nedoporučuje umísit lavičku před kostelem. V případě její instalace by hrozil pobyt asociálních skupin a devastace prostředí.

 

4. Na základě dotazů farníků bylo rozhodnuto o pořízení instalace příslušenství pro nedoslýchavé (sluchátek či reprobeden) do kostela (začáteční lavice na obou stranách). Nedoslýchaví tak budou mít lepší možnost účasti na bohoslužbách.

 

5. Téměř každá farnost má určené své poutní místo, kam farníci i rodáci z farnosti putují alespoň jednou ročně. Netín se pro Velkou Bíteš neujal , Ladislav Koubek navrhl pouť na Vranov. Trasa by moha být rozdělena na více etap, kam by byli přiblíženi někteří farníci autobusem. Předběžně bylo vybráno datum 28. října.

 

6 Rozhodnuto společně jet na „Koncert lidí dobré vůle“ na Velehradě, který se zde pravidelně koná 5.7.

 

7. Oznámeny termíny primicí v okolí Velké Bíteše: 6.7. ve 14:30 bude primice Blažeje Hejtmánka  ve Březí, 24.6. primice Tomáše Koumala v Deblíně.

 

8. Kolpingova rodina VB získala dotaci 40 000 Kč od Kraje Vysočina určené pro aktivity s dětmi a mládeží. Bude pokračovat průběh akcí, které Kolpingova rodina realizuje, přičemž vzhledem k většímu rozsahu akcí, které je možno letos realizovat, bude posílena spolupráce s farností.

 

9. Otec Bohumil seznámil přítomné s průběhem přípravy prvokomunikantů na první sv. přijímání. Rodičům dětí byl zaslán dopis, který na radě předčetl Miloš Jůza. Dopis vyzívá ke zodpovědnému přístupu rodičů a spolupráci, protože účast na přípravě pokulhává a málo dětí se účastnilo i představení prvokomunikantů na mši 3.3.

 

10. V průběhu měsíce března by měla být zahájena příprava na biřmování, rozeslalo by se 270 pozvánek ročníkům 1991 - 1994. Příprava by měla být dva roky, biřmovanec musí být vnitřně rozhodnutý, to by měla dosvědčit jejich vytrvalost v přípravě, proto by měla být příprava delší. Víceletá příprava je standardní i v jiných farnostech. Proběhla diskuse na toto téma. Po diskusi dohodnuto, že bude započato se setkáváním mládeže, přičemž na setkávání později naváže příprava na biřmování. Pozvánka bude v první vlně rozeslána mládeži, která byla u prvního sv. přijímání. Jejich osobní oslovení a pozvání by bylo lepší. Mgr. Ladislav Koubek sestavil pozvánku. Byl diskutován i obsah, který by měl být živý a bohatý. První setkání by mělo proběhnout 23.3.

 

11. Ve Velké Bíteši je lokalita s názvem „U sv. Antoníčka“, který býval vodním zdrojem pro město. Stále tam stojí kaplička, po studánce již není památky. Nyní je místo ve vlastnictví s.r.o. Vodárny V.B.  Paní Malcová navrhuje místo zkulturnit. Bližší informace o dostupnosti místa a možnostech využití zjistí  Mgr. Ladislav Koubek. Dohodnuto, že13.6. se zde bude konat mše ke sv. Antonínovi. Zazpívá bítešská schola.

 

13. Sdružení pěstounských rodin se na otce Bohumila obrátilo s dopisem, který byl na pastorační radě přečten. Sdružení vyzívá určit referenta, pověřeného komunikací se Sdružením. Referent bude vybrán na příští radě.

 

14. Dne 30.4. proběhne oslava čarodějnic na farní zahradě. Akci zajistí bratři Chadimovi.  

 

15. Upřesněny informace o pouti na Hostýn, která se uskuteční 21.4. 

 

16. V březnu proběhnou volby do farní rady. Bude se hlasovat tak, že každý návštěvník bohoslužby může uvést na volební lístek maximálně tři osoby, které by si ve farní radě přál. Následně budou sečteny počty hlasů a určeni členové rady. Farní rada se řídí stanovami, které jsou vyvěšeny na internetových stránkách farnosti.

 

17. V dubnu by mohla proběhnout přednáška Tomáše Lajkepa o euthanasii. Pokusí se zajistit Jitka Mašková.

 

18. Na závěr Otec Bohumil poděkoval všem za účast a zasedání bylo ukončeno v 21:45 hod. Příští setkání pastorační rady bude 27.dubna v 19:30 na faře.

 


     Zapsala Jitka Mašková