Právě dokončovaná obnova fasády věže bítešského kostela přinesla změnu v jejím vzhledu, které si všiml snad každý. Co tedy bylo cílem památkové obnovy a co vedlo k současnému vzhledu, který už neprezentuje holé lomové zdivo?

alt

Nejprve krátký exkurz do historie: původní podoba nejen středověkých církevních a dalších významných staveb se v našich končinách až na výjimky vyznačovala omítnutou fasádou. Tuto skutečnost zde prokazují nálezy zbytků středověkých a barokních omítek na obtížně přístupných místech. Od poloviny devatenáctého století se při obnově středověkých památek ujal, naštěstí jen na dobu několika desetiletí, puristický názor prezentovat kamenné zdivo bez omítek, zejména protože poté fasáda vyhlížela více starobyle. Šlo tedy o estetizaci, o zkrášlování, v duchu dobových romantických představ. Tento způsob obnovy a zejména prezentace fasád s sebou však přinesl neblahý efekt: potlačením respektive absencí ochranné funkce omítky dochází k urychlení procesu destrukce jednak spárování zdiva (je nutné toto spárování v krátkých intervalech obnovovat, jinak jde narušení hmoty mezi kameny stále více do hloubky, což vede dominovým efektem k dalším poruchám), jednak k rozpraskání samotných kamenů, a to v závislosti na jejich složení, jinak se chová žula než břidličnatá metamorfovaná hornina. Rychlost destrukce bez ochrany omítkou je také podřízena klimatickým podmínkám.

Obnova kamenných částí věže byla předem připravovaným procesem, část prací měla charakter restaurování, a proto byl vypracován restaurátorský záměr na obnovu opracovaných kamenických prvků včetně způsobu obnovy ostatních kamenných ploch zdiva a spárování. Vzhledem k tomu, že návrat k historickému stavu omítnuté věže by byl značně finančně náročný a setkal by se i z tohoto důvodu s nesouhlasem, bylo nutné najít způsob, který by nebyl tak značným zásahem a přesto dostatečně splnil zadání, tj. provést obnovu takovým způsobem, který zaručí její trvanlivost. Bylo zapotřebí eliminovat poruchy ve spárování, které bylo výsledkem několikerého vyspravování v posledním století a začalo samovolně vypadávat. Ještě větším problémem bylo sice předpokládané, ale po postavení lešení však v ještě větší míře prokázané rozpraskání a zvětrání kamene, a to jak opracovaných kamenických článků z poměrně hrubozrnné magmatické horniny (durbachit), tak zdiva z lomového kamene reprezentovaného především ortorulami - metamorfity bítýšské skupiny Moravika. A právě vrstevnatost jednotlivých kamenů zdiva vedla působením povětrnostních vlivů, zejména mrazových cyklů, k povrchovému, ale místy i hloubkovému oddělování částí. Kamenné zdivo tohoto složení se zkrátka bez ochranné vrstvy omítky v našich klimatických podmínkách začne rozpadat docela brzo. Bohužel každá prasklina se rozšiřuje, pokud do ní přijde voda a ta mrazem zvětší svůj objem.

Aby se zabránilo dalšímu zvětrávání a destrukci, musel být zvolen vhodný způsob ucpání těchto slabých míst kamenného zdiva bez omítky, tedy nejen širokých spár mezi kameny, ale i prasklin a defektů v jednotlivých kamenech. Na základě dobrých zkušeností z památkové péče u nás i v Evropě bylo nakonec rozhodnuto o použití soudobých velmi kvalitních materiálů, které se dají charakterizovat jako lazurní nátěr na vápenné bázi, ovšem s obsahem plniva, drobných částeček, v tomto případě s mletými schránkami mořských živočichů (alespoň jak uvádí výrobce). Plnivo tohoto nátěru při správné aplikaci vnikne do spár a prasklin a zacelí je. Plochu je možné poté překartáčovat, nicméně v případě fasády kostela sv. Jana Křtitele bychom se tím zbavili části účinku tohoto konzervačního postupu. Použitý materiál má schopnost přirozeně stárnout. Je tedy zřejmé, že obnovená věž bude v čase získávat nové estetické kvality a její podoba se bude přibližovat původnímu vzhledu.

Závěrem lze říci, že jedinému riziku, danému nesprávným technologickým postupem při nanášení či nepřízní klimatu, se podařilo úspěšně vyhnout a že provedená obnova je vykonána úspěšně a jako taková může být jen pozitivně hodnocena odbornou veřejností. Nezbývá než doufat, že síla zvyku, tedy vzpomínka na omšelou narušenou fasádu věže před obnovou, bude nahrazena novým příjemným dojmem z pláště věže, který není ani bez omítky ani s omítkou, ale který zejména dále nechátrá vlivem klimatických podmínek.