Manželé Martina a Milan Vodičkovi navštívili Izrael. Země, o které se dozvídáme nejčastěji z televizního zpravodajství, je okouzlila.

Čím vás Izrael nejvíc přitahoval?

Delší dobu jsme toužili tuto zemi navštívit. Dotknout se míst, kde se psaly dějiny lidstva. Dostali jsme možnost navštívit nejposvátnější křesťanská místa, po kterých kráčel Ježíš.


Cítili jste se tam bezpečně?

Nejdříve jsme měli velmi smíšené pocity, když nás pravidelně při přechodu z izraelských území na palestinská kontrolovali, ale posléze jsme pochopili, že je to pro naši bezpečnost. V Izraeli jsou běžnou rutinou vojáci v ulicích, především Jeruzaléma. Právě díky těmto vysokým bezpečnostním opatřením je dnes Izrael relativně bezpečný.
V Izraeli je povinná vojenská služba – muži 3 roky, ženy 1 rok. Po skončení služby si zbraně včetně ostrých nábojů odnáší domů a ponechávají si je do 50 let věku.v

Izrael investuje 30% státního rozpočtu do armády. Má nejlépe vycvičenou a vyzbrojenou armádu.

Kam jste se všude podívali?
Míst, která jsme navštívili, bylo velké množství. Nevešli by se na tuto stránku. Uvedeme jen ta nejzajímavější.

Jeruzalém byl odpradávna křižovatkou obchodních cest. Každý ho chtěl vlastnit – byl 54x dobýván a 17x srovnán se zemí.

Betlém místo narození Ježíše je na Palestinském území, kde nežije nyní ani jeden Žid.

Nazaretmísto, kde žila svatá rodina, se v současnosti nachází také na palestinském území.

Je zde největší katolický kostel na Blízkém východě.

Genezaretské jezero je zásobárnou pitné vody pro celý Izrael. Jeho hladina je 200 m pod hladinou Středozemního moře.

Tiberias – moderní židovské lázeňské město na pobřeží Genezaretského jezera.

Kumrán rozprostírá se v Negevské poušti u břehu Mrtvého moře. Žila zde ve 2. století před Kristem až do 1. století po Kristu komunita Essénů. Opisovali se zde svitky písma. Toto místo bylo objeveno až v roce 1947.

Skalní pevnost Masadavystavěl ji Herodes Veliký jako své sídlo. Nachází se u Mrtvého moře. Kopec je obehnán 8 m vysokou hradbou. Dříve byl možný přístup pouze úzkou hadí stezkou o šířce 0,5 m. My jsme se dopravovali nahoru lanovkou. Masada je symbolem židovské národní hrdosti a místem posledního odporu Židů před Římany.

Jaký byl váš největší zážitek?
Velmi silných zážitků bylo mnoho. Je těžké určit, který byl největší. Krásné pro nás bylo navštívit místa Ježíšova narození i smrti, koupat se v Mrtvém moři i procházet se po pevnosti Masada.

Jak spolu v Izraeli žijí lidé s různými kulturami a náboženstvími?

Izrael je zemí zaslíbenou pro Židy, Křesťany i Muslimy. V současné době žije na území Izraele

5 miliónů Židů. Mezi nimi je pouze 400 Křesťanů. V těsné blízkosti se nacházejí křesťanské chrámy, židovské synagogy i muslimské mešity. Dle našeho názoru se vzájemně respektují a hájí si svá území. Izrael je zemí kontrastů. Přestože vypadá jako polopoušť, země je zde úrodná, sklízí se zde až 3x do roka.

Žijí zde Židé bohatí, kteří mají krásně upravené parky, své okolí. Mají malý počet dětí. Ortodoxní Židé, když nepracují, jsou relativně chudí. Živí se předáváním kultury, někteří jsou profesory na univerzitách. Jejich rodiny mají větší počet dětí.

Palestinci jsou velmi chudí, živí se hlavně zemědělstvím. Trpí nedostatek pracovních míst, což je důvodem nepokojů. Ve svém okolí mají nepořádek a všudypřítomné odpadky. Rodiny mají velký počet dětí.

FOTO

1 - ŽID Typický obyvatel Izraele.

alt

2 - STARÉ MĚSTO JERUZALÉMSKÉ – VPRAVO ZAZDĚNÁ ZLATÁ BRÁNA. Místo, kudy má vejít Mesiáš do svatého města. Ježíš prošel touto branou na oslátku při slavném vjezdu do Jeruzaléma.

alt

3 - ZEĎ NÁŘKU – WESTERN WALL Nejposvátnější židovská synagoga pod širým nebem. Jsou to zbytky zdí jeruzalémského chrámu.

3

4 - OMAROVA MEŠITA JE MÍSTEM, KDE STÁL PŮVODNÍ ŠALAMOUNŮV CHRÁM. V její blízkosti stojí mešita Al Axa, odkud vstoupil Mohamed do nebe.

4

5 - KUMRÁN – MÍSTO V NEGEVSKÉ POUŠTI

Zde se našly ve 20. století svitky písma sepsané v 70. letech po Kristu. Potvrdily autentičnost Bible.

5

6 - MRTVÉ MOŘE Je 400 m pod hladinou Středozemního moře a voda obsahuje 24% soli.

6

7 - HORA POKUŠENÍ V JERICHU – NEJSTARŠÍ MĚSTO SVĚTA. První civilizace zde byla již 10.000 let př. Kr.

7

 

Článek vyšel v květnovém čísle časopisu Exit 162